Kommunikation – hvad er det egentlig?

Er du ledig? Vi tilbyder også kurser.

Hvad er kommunikation?

Kommunikation har mange former og udtryk, og derfor kan måden hvorpå vi kommunikerer variere. Kommunikation kan inddeles i følgende kategorier; verbal, nonverbal, skriftlig og visuel kommunikation. Flere kategorier kan sagtens anvendes på samme tid og det giver mulighed for at opnå bedre resultater. I denne artikel belyser vi nogle af  de forskellige kommunikationsformer der er.

Hvordan defineres kommunikation?

Men først: hvad definerer kommunikation? Ordet kommunikation stammer fra de latinske ord communicatio og communicare, som hhv. betyder meddelelse og ”at gøre fælles”. Kommunikation kan derfor defineres som udveksling af meddelelser mellem individer.

Hvad er de forskellige kommunikationsformer?

Hvad er verbal kommunikation?

Hvad er kommunikation? Hvad er verbal kommunikation? Verbal kommunikation henviser til brugen af sprog og lyde, og dækker derfor over det talte sprog. Verbal kommunikation anvendes ofte i samspil med nonverbal kommunikation, lytning og reflektering for at opnå bedst muligt grundlag for udveksling af meddelelse, samt forståelse heraf.

Ved at anvende opmuntrende ord i din verbale kommunikation, kan du udvise varme og åbenhed, reducere generthed og nervøsitet, samt opfordre andre til at deltage i kommunikationen. Alt dette fordrer bedre kommunikation mellem dig og andre.

Dertil er aktiv lytning også essentiel for at opnå effektiv verbal kommunikation. Dette skyldes blandt andet, at folk ofte bruger flere ressourcer på at gennemtænke hvad de skal sige, fremfor rent faktisk at lytte til hvad den anden person har at sige.

Når man aktivt lytter til de meddelelser, der bliver udvekslet i kommunikationen, har man også lettere ved efterfølgende at afklare og reflektere over kommunikationens budskaber og pointer. Reflektering betyder, i denne sammenhæng, at omformulere kommunikationens budskaber med egne ord og kommunikere denne forståelse tilbage til modparten. Det kan være fordelagtigt at anvende reflektering, da du finder ud af hvorvidt du rent faktisk har forstået budskabet, og samtidig udviser du interesse og respekt for modparten.

Hvad er nonverbal kommunikation?

Kommunikation omhandler ikke blot den åbenlyse betydning af ord og meddelelser, men også implicitte meddelelser, der kommer til udtryk gennem nonverbal kommunikation. Nonverbal kommunikation refererer til den del af kommunikationen, der foregår uden brug af ord, men derimod ved brug af kropssprog, mimik og toneleje. Disse signaler kan give yderligere information og betydning til det sagte (verbal kommunikation).

Nonverbal kommunikation er derfor med til at:

 • Styrke den verbale kommunikation (det der bliver sagt)
 • Give feedback til modparten
 • Identificere og/eller styrke forholdet individerne imellem

Nonverbal kommunikation har ikke en fast forudbestemt betydning – dette påvirkes af den sammenhæng hvori den nonverbale kommunikation finder sted. Konteksten dækker både over kommunikationens deltagende individer, kultur, samt sted.

Hvad er skriftlig kommunikation?

Hvad er kommunikation? Hvad er skriftlig kommunikation? Skriftlig kommunikation må betragtes som envejs kommunikation, da modtageren, som udgangspunkt, ikke har mulighed for at give respons og stille spørgsmål til det skrevne. Dette kan medføre store konsekvenser, såfremt modtageren af den skriftlige kommunikation misforstår og mistolker budskabet. Netop derfor er det vigtigt, som afsender af den skriftlige kommunikation, at lægge vægt på nedenstående, så modtageren får den bedst mulige chance for at afkode budskabet korrekt.

 • Ord og sætningers længde
 • Ordlyd
 • Konsistens
 • Gentagelser

Skriftlig kommunikation dækker blandt andet over e-mails, breve, bøger, ugeblade, magasiner og internettet.

Hvad er visuel kommunikation?

Visuel kommunikation er meddelelser fortalt med visuelle hjælpemidler. Med andre ord, er visuel kommunikation alle former for illustrationer, der kan kommunikere meddelelser og budskaber. Dette kan blandt andet være(vej) kort, infografik, billeder, grafer og diagrammer.

Det kan være fordelagtigt, især for virksomheder, at benytte visuel kommunikation, da illustrationer ofte er nemmere at forstå og opfattes hurtigere end eksempelvis skriftlig kommunikation.

Hvad er interpersonel kommunikation?

Interpersonel kommunikation er dybest set kommunikation ansigt-til-ansigt. Det er situationen, hvor individer anvender verbal og nonverbal kommunikation til at udveksle meddelelser, betydninger og følelser. Det handler ikke blot om hvad der bliver sagt, men om hvordan og med hvilken tone, kropsprog og mimik det bliver sagt.Hvad er kommunikation? Hvad er interpersonel kommunikation?

Interpersonel kommunikation kan være anvendeligt, når man blandt andet ønsker at:

 • Videregive og/eller indsamle information
 • Danne og vedligeholde relationer
 • Udtrykke sine personlige behov
 • Forstå andres behov
 • Påvirke andre individers adfærd og attitude
 • Foretage beslutninger

Hvorfor er kommunikation vigtig?

Kommunikation kan betragtes som en betingelse for al socialt fællesskab. Intet socialt fællesskab kan etableres og bevares uden kommunikation. Dette skyldes, at mennesker er sociale væsner, der er afhængige af at kunne kommunikere og interagere med andre mennesker for at indgå i et socialt fællesskab.

Netop derfor er kommunikation vigtigt for både os individer, men også for virksomheder. Uden kommunikation vil individer ikke kunne knytte bånd til andre individer, ligeså vil virksomheder heller ikke kunne skabe relationer til kunder.

Hvilke forhindringer kan stå i vejen for god kommunikation?

Der er en lang række elementer, som kan bevirke, at kommunikationens meddelelse og budskab bliver fejlfortolket. De mest almindelige forhindringer ved god kommunikation er:

 • Tabuer
 • Følelsesmæssige barrikader
 • Sprog- og kulturforskelle
 • Forskelle i synspunkt og opfattelse
 • Fysiske udfordringer
 • Fordomme og forventninger

Det er derfor yderst vigtigt, som kommunikator, at have disse forhindringer for øje, så man kan skabe den bedst mulige kommunikation.

Kurser i kommunikation og Microsoft Office

Vi udbyder kurset ”Kommunikation i praksis inkl. Office pakken” som 6 ugers kursus for ledige, og er derfor godkendt på den nationale positivliste. Kursets indhold byder på en kombination af Microsoft Office-pakken, Office 365, Windows 10 og kommunikation, som er med til at styrke dit CV og dine kompetencer.

På kurset vil du blandt andet blive undervist i grundlæggende kommunikationsteori, nonverbal kommunikation, organisationskommunikation, samt Microsoft Office-pakken, der indeholder Word, Excel, Outlook og PowerPoint.

Ønsker du at læse mere om nogle af vores andre kurser i kommunikation, klik her.

Som ledig har du mulighed for at søge din a-kasse eller dit jobcenter om at få kurset bevilget. Kontakt os for nærmere information og vejledning.

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 7027 2784 eller kurser@www.itucation.dk.

Camilla-itucation- bestil et kursus
Skrevet af Camilla Hansen

Er du interesseret i at høre mere om vores kurser?

Send os en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser.

Vi kontakter dig hurtigst muligt for nærmere vejledning.

Hør mere om vores kurser

Lav en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser. 

Vi kontakter dig for nærmere vejledning.