STU uddannelse - Find særligt tilrettelagt uddannelse (STU)

Er I på udkig efter en STU-uddannelse? Gennem en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) tilbydes unge med særlige behov chancen for at forbedre deres personlige, sociale og faglige evner.

STU

Hvad er STU uddannelse?

En STU uddannelse er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) som giver unge med særlige behov muligheden for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer i et trygt læringsmiljø, så de kan blive mere selvstændige og deltage aktivt i samfundslivet. Eleverne arbejder tæt sammen med lærere og vejledere for at skabe en fremtid, der matcher deres interesser og evner.

STU henvender sig til unge under 25 år, der, selvom de modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk støtte, ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

I et STU-forløb skræddersyes undervisningen, så den passer til den enkelte elev. Det er en fleksibel uddannelse, der kan justeres alt efter elevens progression og behov. Hele ideen med STU er at forberede de unge til videre uddannelse eller direkte beskæftigelse, alt efter hvad deres individuelle mål og drømme er.

Vores STU uddannelser

STU i Software- og Spiludvikling

På Software- og spiludvikling får du en dybdegående forståelse af moderne programmering og spiludvikling

STU i Grafisk Design

På Grafisk Design får du en dybdegående forståelse af design, UI/UX og hjemmesideudvikling.

STU i Support og Infrastruktur

På Support og Infrastruktur bliver du tryg i diverse Microsoft produkter og ligeledes IT-sikkerhed.

Hvad er formålet med STU?

STU er mere end bare en uddannelse; det er en investering i de unges fremtid. Formålet er at give dem de nødvendige redskaber og muligheder for at opnå deres fulde potentiale, blive selvforsørgende og leve et selvstændigt voksenliv, hvor de kan bidrage positivt til samfundet. Forældre kan have tillid til, at STU-programmet er dedikeret til at hjælpe deres børn med at opnå succes og trivsel.

Formålet med STU er at give unge mellem 16 og 25 år, herunder unge med udviklingshæmninger og andre unge med særlige behov, muligheden for at udvikle både deres sociale og faglige kompetencer. STU-uddannelsen indeholder både individuelt tilrettelagt undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner. Dette treårige ungdomsuddannelsesforløb har fokus på den enkelte elevs udviklingsniveau og tilrettelægges, så den passer til den enkeltes ønsker og muligheder. Formålet er at give de unge kompetencepapirer og kompetencer, der gør dem bedre rustet til at deltage aktivt i voksenlivet, enten i form af videre uddannelse eller beskæftigelse.

Et andet formål med STU-uddannelsen er at elever med særlige behov får mulighed for at leve et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt. Undervisningen på STU fokuserer på både faglig og personlig udvikling og sigter mod at ruste de unge til en aktiv deltagelse i voksenlivet. STU-forløbene indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder fritidsaktiviteter og sociale færdigheder, der er vigtige i en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Hvert STU-forløb vurderes mindst én gang om året for at sikre, at målene for opfyldelse af kompetencer og færdigheder nås.

I STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er samarbejde og støtte centrale elementer. Skoler, kommuner og forældre arbejder tæt sammen for at sikre, at hver elev får den rette støtte og undervisning, der passer til deres individuelle behov. Dette samarbejde skaber et trygt og inkluderende uddannelsesmiljø, der er skræddersyet til at opfylde hver elevs unikke udfordringer og potentialer. Formålet er at etablere en solid støttestruktur omkring den unge, så de får de bedste forudsætninger for at trives og udvikle sig optimalt i STU-programmet.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
stu skoler

Hvem er STU for?

STU, eller Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, er særligt designet til at imødekomme behovene hos unge med udviklingshæmninger og andre, der kræver en anderledes tilgang til uddannelse. Dette program fungerer som et springbræt for unge, der falder uden for rammerne af de traditionelle uddannelsesveje, men som har potentialet til at blomstre og udvikle sig mod voksenlivet med den rette støtte.

Målrettet unge mellem 16 og 25 år, der ikke kan gennemføre en normal ungdomsuddannelse på grund af særlige behov, tilbyder STU disse unge en mulighed for at udvikle essentielle personlige og sociale kompetencer, som er afgørende for et selvstændigt voksenliv.

Det er vigtigt for både individet og samfundet, at alle unge får chancen for at uddanne sig og erhverve sig færdigheder, der er nødvendige for fremtidig beskæftigelse eller videreuddannelse.

I STU-programmet får hver elev et individuelt tilpasset uddannelsesforløb, baseret på deres egne styrker og interesser. Dette sikrer, at de har det bedste udgangspunkt for personlig udvikling og forberedelse til voksenlivet.

Med en stærk vægt på praktiske aktiviteter, vejledning og specialpædagogisk assistance, arbejder eleverne målrettet mod at opnå nødvendige kompetencer for enten beskæftigelse eller videre uddannelse.

For unge med særlige behov, som udviklingshæmning, autisme eller ADHD, repræsenterer STU en mulighed for at forstærke deres personlige og sociale færdigheder. Disse elever får chancen for at udvikle sig på områder, som er kritiske for at kunne føre et så selvstændigt liv som muligt.

Programmet er skræddersyet til den enkelte elev, hvilket sikrer, at alle elever har de bedste forudsætninger for at deltage aktivt i samfundet. Gennem individuelt tilpassede forløb, der omfatter undervisning, praktik og sociale aktiviteter, bygges der en bro mellem uddannelse og fremtidig beskæftigelse.

Ifølge lovgivningen skal STU inkludere praktiske aktiviteter, som praktikophold i virksomheder og institutioner, der understøtter målene i den enkeltes uddannelsesplan og giver mulighed for at afprøve tilknytning til arbejdsmarkedet.

Struktur og indhold i STU-tilbud

STU, eller Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, er nøje tilpasset til den enkelte elevs unikke behov og fremtidsvisioner, hvilket sikrer et personligt og relevant uddannelsesforløb. Denne uddannelse kombinerer teoretisk viden og praktisk erfaring, og udfordrer eleverne til at vokse både fagligt og personligt.

I en STU-uddannelse er undervisningen finjusteret til at imødekomme den enkelte elevs styrker, interesser og læringsstile. Dette skaber et læringsmiljø, hvor hver elev kan trives og udvikle sig. Undervisningsplanen revideres løbende for at sikre, at alle elever får de bedste muligheder for udvikling.

Eleverne spiller en aktiv rolle i den individuelle tilrettelæggelse af deres uddannelse, hvilket giver dem ejerskab og medbestemmelse over deres læringsproces. I samarbejde med lærere og vejledere fastsættes mål for deres personlige, sociale og faglige udvikling, hvilket styrker deres motivation og fokuserer deres vej mod større selvstændighed.

Når undervisningen er tilpasset den enkelte elev, rettes fokus mod at styrke praktiske og sociale færdigheder. Eleverne engagerer sig i arbejdspraktik og projekter, der giver dem håndgribelig erfaring og forbereder dem til den fremtidige arbejdsverden.

De tilegner sig færdigheder til at samarbejde, løse problemer og navigere i dagligdagens udfordringer, hvilket forbereder dem til at agere selvstændigt og bidrage positivt til samfundet.

Der lægges også vægt på udviklingen af personlige kompetencer gennem sociale arrangementer. Pædagoger og lærere spiller en vigtig rolle ved at deltage i pauser og aktiviteter for at vejlede de unge i at opbygge venskaber og støttende netværk.

Eleverne øver sig i medbestemmelse og demokratiske processer, hvilket styrker deres evne til at engagere sig i fællesskaber og træffe beslutninger i deres eget liv.

STU uddannelse

Økonomiske forhold og længde af STU-programmet

STU-uddannelsen er en investering i unges fremtid. Det økonomiske aspekt og tidsrammen er vigtige faktorer for elever og forældre.

  • STU-uddannelsen tilbydes uden omkostninger for alle elever, hvilket garanterer adgang for enhver uanset deres økonomiske situation.
  • Mens standardvarigheden af STU-uddannelsen er tre år, tilbydes der mulighed for tilpasning baseret på den enkelte elevs unikke behov og omstændigheder.
  • Elever i STU modtager økonomisk hjælp fra deres lokale kommune igennem uddannelsesforløbet, da de ikke er berettigede til at modtage almindelig studiestøtte (SU).
  • For at lette elevernes adgang til undervisning, dækkes transportomkostninger ofte af kommunen, hvilket fjerner transportrelaterede økonomiske barrierer.
  • Alle udgifter forbundet med undervisning, herunder læremidler og materialer, er fuldt finansieret af offentlige midler, således at hverken elever eller deres familier pålægges yderligere økonomiske byrder i forbindelse med uddannelsen

Ofte stillede spørgsmål om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU repræsenterer “Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse”, en treårig uddannelsesmulighed specialdesignet til unge med særlige uddannelsesbehov, som ikke er i stand til at følge traditionelle ungdomsuddannelser. Fokus i STU ligger på at udvikle elevernes personlige, sociale og faglige evner.

STU tilbyder specialiseret undervisning til unge under 25 år, som kræver en tilpasset uddannelsessti. Dette program styrker unge med særlige behov, herunder udviklingshæmmede, ved at tilbyde undervisning, der er specifikt tilpasset deres krav, med målet om at fremme et selvstændigt og aktivt voksenliv gennem udvikling af sociale og faglige kompetencer.

STU’s kerneformål er at tilbyde en treårig ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 25 år, som ikke er i stand til at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Dette program er skabt for at understøtte unge med særlige uddannelsesbehov, og målretter sig mod unge, som sigter efter at opnå et selvstændigt og aktivt voksenliv ved at udvikle deres sociale og faglige kompetencer.

Undervisningen i STU er individuelt tilpasset og inkluderer både teoretisk og praktisk læring, med det formål at forstærke elevernes sociale og faglige evner. Hvert STU-forløb er centreret om den enkelte elevs ambitioner og kapaciteter, og inkluderer en detaljeret uddannelsesplan, som dækker hele forløbet, herunder praktikforløb og forberedelse til fremtidige uddannelses- eller arbejdsmuligheder.

STU er designet til at forberede unge med særlige behov til et selvstændigt og aktivt voksenliv. Programmet opnår dette gennem et tilpasset undervisningsforløb, som fokuserer på udvikling af sociale og faglige kompetencer. Eleverne engagerer sig i praktiske og sociale aktiviteter, der bidrager til deres overordnede evne til at engagere sig i voksenlivet og forbereder dem til videre uddannelse og arbejdsliv.

Kvaliteten af STU sikres igennem regelmæssige evalueringer og justeringer af undervisningsplanerne. Mindst en gang årligt vurderes elevernes fremskridt i forhold til de opstillede mål i uddannelsesplanen. Børne- og Undervisningsministeriet har ansvaret for at overvåge og regulere STU gennem relevante love, for at sikre, at uddannelsen lever op til de etablerede standarder og effektivt hjælper eleverne med at opnå de nødvendige kompetencer for et aktivt og selvstændigt voksenliv. Læs mere om STU loven.

Få mere information om vores uddannelser

Hør mere om vores kurser

Lav en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser. 

Vi kontakter dig for nærmere vejledning.