Hvad er projektledelse og hvordan bliver du en succesfuld projektleder?

Er du ledig? Vi tilbyder også kurser.

At stå i spidsen for et projekt kan virke overvældende – især hvis du er ny i spillet. Projektledelse er kunsten at føre et team mod et fælles mål, mens man holder styr på tid, budget og kvalitet.

Denne artikel vil guide dig gennem de essentielle skridt til at blive en succesfuld projektleder og undgå faldgruber undervejs. Læs videre og opdag, hvordan du bringer dine projekter i mål med succes!

Forstå grundlaget for effektiv projektledelse

Projektledelse handler om at have ansvaret for at planlægge, styre og budgettere projektforløbet. Projektlederens opgaver inkluderer at sikre, at projektets mål nås og at løse uforudsete problemer undervejs. Et projekt kan være alt fra implementeringen af et nyt IT-system i en stor organisation til planlægningen af et familiearrangement. En projektleders job dækker derfor over en bred vifte af forskellige discipliner og kan have vidt forskellige rammer, alt efter projektets størrelse. Opgaven med at lede selve projektet frem mod målet er centralt i projektledelse.

Hvad er projektledelse?

Projektledelse er at styre et projekt mod sit mål. Man skal planlægge, budgettere og organisere hele projektet. Det er projektlederens job at sørge for, at alt arbejdet går som det skal. 

Han eller hun styrer teamet og bruger forskellige værktøjer til at holde styr på tiden, pengene og opgaverne.

I projektledelse skal man også kunne løse problemer, der kommer pludseligt. Det kan være ting, man ikke havde tænkt på før. Projektlederen skal ligeledes kunne ændre planer hurtigt og sikre, at projektet stadig når målet er centralt i projektledelse.

Det er vigtigt at have et godt overblik og kunne styre mange forskellige dele på samme tid. Overordnet set lyder det måske nemt nok, men projektlederens job kan godt blive kompliceret.

Projektlederens kerneopgaver og ansvarsområder

En projektleder har til opgave at sørge for, at alt går som planlagt. De skal finde ud af, hvad der skal gøres, og hvilke folk der skal gøre det. En projektleder har specielt opgaven med at lede. De skal også holde øje med tiden og sørge for, at tingene bliver færdige til deadline.

Når noget uventet sker, er det projektlederen, der finder en løsning, så projektet kan udføres.

De har ansvaret for at snakke med alle de vigtige personer i et projekt. Disse personer kan være dem, som arbejder på projektet eller folk udenfor, der skal bruge projektet bagefter.

Projektlederen bruger meget tid på at tale med disse personer for at holde dem opdateret og løse problemer. De skal have en plan klar, hvis der sker fejl og noget går galt. Selvom man definere projektet nøje, bruger projektlederne en omfattende mængde tid på brandslukning. Ofte bruger ledere 40% af deres tid på disse uforudsete ting.

En projektleder er sjældent den største specialist, men har i stedet en bred og generel viden om mange ting.

Faser i projektledelse

Projektledelse består af en række forskellige faser som går igen i projekter, herunder projektforberedelse, planlægning, eksekvering og afslutning. Hver fase har sine egne specifikke opgaver og målsætninger, som er afgørende for at få succes med projektet.

Projektforberedelse og -opstart

Projektforberedelse og -opstart er afgørende skridt for at sikre projektets succes. Her definerer du grundlaget som styrer hele projektet og skaber klarhed over målene.

 • Start med at samle det rette team. Vælg folk med de nødvendige kompetencer til opgaverne.
 • Definer projektets formål klart. Alle skal forstå, hvorfor I laver dette projekt.
 • Sæt tydelige mål. Brug den såkaldte SMART-model til at gøre dem specifikke og målbare.
 • Skab en solid projektplan. Planen viser vejen fra start til slut og hjælper teamet med at holde kursen.
 • Identificér interessenterne. Find ud af, hvem der har indflydelse på eller bliver påvirket af projektet.
 • Tjek den økonomiske side. Sørg for du ved, hvor meget tid og penge I kan bruge.
 • Lav en risikoanalyse. Tænk over hvad der kan gå galt, og hvordan du vil håndtere det.
 • Få opbakning fra ledelsen. Du skal have støtte og tilladelse til at træffe vigtige beslutninger.

Planlægning og målsætning med SMART-modellen

SMART-modellen anvendes for at gøre dine projektmål klare. Du skal sætte mål, der er specifikke, så alle ved, hvad de skal gøre. De skal også være målbare, så du kan se, om du har nået dem. Des mere specifikke, desto bedre.

Dine mål skal være accepterede af alle, og de skal være realistiske, så de kan nås. Sidst skal de være tidsbegrænsede, så der er en deadline.

Denne model hjælper dig med at holde sikkert styr på dit projekt. Alle i dit team forstår de samme mål og arbejder sammen om at nå dem. Når du har sat SMART-mål, er du klar til næste skridt: eksekvering og opfølgning.

projektledelse

Eksekvering og opfølgning

Når et projekt er blevet planlagt, er eksekvering og opfølgning afgørende for at sikre, at planerne bliver sat i handling. Dette indebærer løbende opfølgning samt implementering af de fastlagte planer. For at sikre succesen af denne fase, er det nødvendigt at:

 1. Holde teamet opdateret regelmæssigt om fremskridt og eventuelle ændringer i planen.
 2. Identificere eventuelle problemer eller forsinkelser og iværksætte handlinger for at løse dem.
 3. Sikre, at ressourcerne allokeres effektivt til hver del af projektet.
 4. Evaluere og justere målsætninger og strategier baseret på konkrete resultater.
 5. Kommunikere klart med interessenterne om projektets status og eventuelle ændringer.

Afslutning og evaluering

Efter at projektet er blevet udført og opfølgningen er overstået, er det vigtigt at afslutte med en grundig evaluering. Her er nogle vigtige trin for en effektiv afslutning og evaluering:

 1. Evaluér projektets resultater i forhold til de opstillede mål, herunder både de kvantitative og kvalitative resultater.
 2. Gennemgå projektforløbet og identificér stærke og svage punkter samt eventuelle fejltagelser undervejs. Er der noget man kan gøre anderledes til næste gang?
 3. Indsamle feedback fra teammedlemmer, interessenter og andre relevante parter om deres oplevelse af projektet.
 4. Analyser hvilke faktorer der har bidraget til succesen eller fiaskoen af projektet.
 5. Identificér læring fra projektet og udarbejd konkrete tiltag til at implementere disse læring i fremtidige projekter.
 6. Sikre dokumentation af hele processen for fremtidig reference og vidensdeling i organisationer.

Værktøjer og metoder til projektledelse

I denne sektion vil vi gennemgå forskellige værktøjer og metoder til projektledelse, herunder interessentanalyse, risikoanalyse, Scrum og agile metoder. Læs videre for at lære mere om, hvordan du kan styrke dine projektledelsesevner.

Læs også: ALt du skal vide om PRINCE2

Interessentanalyse og SWOT-analyse

Interessentanalyse og SWOT-analyse er vigtige værktøjer til at identificere og analysere interessenter. Her er formålet at skabe overblik og beskrive styrker, svagheder, muligheder og trusler i et projekt. 

 1. Interessentanalyse hjælper med at identificere de vigtigste interessenter i projektet, herunder deres forventninger og interesser.
 2. Ved at udføre SWOT – analysen kan projektlederen identificere projektets interne styrker og svagheder samt eksterne muligheder og trusler.
 3. Styrker er de positive interne egenskaber ved projektet, mens svagheder refererer til dets negative aspekter.
 4. Muligheder stammer fra eksterne faktorer, som projektdeltagerne kan udnytte til fordel for projektet.
 5. Trusler repræsenterer eksterne faktorer, der kan udgøre risici for projektets succes.
 6. Disse værktøjer hjælper med at udarbejde strategier til at imødekomme interessenternes behov og håndtere eventuelle udfordringer i projektet.

Risikoanalyse og håndtering af det uforudsete

Projektledere skal være forberedt på uforudsete problemer og risici. Her er nogle vigtige punkter at overveje omkring risikoanalyse og håndtering af det uforudsete i projektledelse:

 1. Identificer potentielle risici: Gennemgå projektet for at identificere mulige problemer eller hindringer, der kan opstå undervejs.
 2. Analyser konsekvenserne: Vurder hvilke konsekvenser hver risiko kan have for projektets succes, herunder tidsplaner, budgetter og kvalitet.
 3. Udvikle en håndteringsplan: Opstil klare planer for at imødegå de identificerede risici, herunder forebyggende foranstaltninger og reaktionsplaner.
 4. Fastlæg ansvar: Definer tydeligt hvem der er ansvarlig for at overvåge og håndtere hver identificerede risiko gennem hele projektet.
 5. Hold løbende øje med risici: Fortsæt med at overvåge og vurdere potentielle risici løbende gennem hele projektets levetid.

Scrum og agile metoder

Scrum og agile metoder er to forskellige tilgange til projektledelse, der fokuserer på fleksibilitet og hurtig tilpasning til ændringer. Agil projektledelse giver mulighed for hurtige iterationer og konstante justeringer baseret på feedback fra kunden eller brugeren.

Scrum er en metode, der strukturerer arbejdet i korte, intensive perioder kaldet “sprints”, hvor teamet fokuserer på at levere specifik funktionalitet. Implementeringen af Scrum og agile metoder kræver et dedikeret og selvdrevet team, der er villige til at arbejde tæt sammen og tilpasse sig ændringer i projektet.

Agile metoder som Scrum har vist sig at øge produktiviteten og kundetilfredsheden større i project management. Disse metoder er velegnede til projekter, hvor kravene og omstændighederne ændrer sig hyppigt og ukendt undervejs.

Udvikling af lederevner i projektledelse

I udviklingen af lederevner i projektledelse fokuseres der på metoder til at udvikle disse evner, samt hvordan man effektivt håndterer brandslukning. Det er afgørende for succes som projektleder at kunne facilitere gruppen og motivere mennesker mod målet.

Metoder til at udvikle lederevner

For at udvikle dine lederevner i projektledelse, kan du anvende følgende metoder og strategier:

 1. Opbyg tillid og troværdighed blandt dit team ved at være transparent og kommunikativ.
 2. Udvis empati og forståelse over for dit team, og skab et støttende arbejdsmiljø.
 3. Udvikl dine problemløsningsfærdigheder gennem træning, f.eks. ved at anvende Lean eller Six Sigma – metoder.
 4. Arbejd på din evne til at motivere og inspirere dine teammedlemmer ved at forstå deres individuelle behov.
 5. Deltag i lederudviklingskurser eller workshops for at lære nye teknikker til konflikthåndtering og beslutningstagning.
 6. Sørg for kontinuerlig feedback fra dit team for at evaluere din egen præstation som leder.
 7. Vær åben over for mentorskab eller coaching fra erfarne projektledere for at opbygge dine egne færdigheder.

Sådan håndterer du brandslukning effektivt

Når du støder på uventede problemer i et projekt, er det vigtigt at du griber hurtigt og informativt ind. God kommunikation er nøglen til effektiv brandslukning. Sørg for at holde alle parter opdateret og informeret om situationen og de trufne beslutninger.

Løbende evaluering af processen og resultaterne vil hjælpe med at lære af erfaringerne og forbedre fremtidige projekter. Evnen til at håndtere uforudsete problemer og omstille sig til forandringer undervejs er afgørende for succes som projektleder.

Afsluttende råd til succesfuld projektledelse

Sørg for at have klare kommunikationskanaler og retningslinjer for teamet. Vær fleksibel og vær forberedt på uforudsete udfordringer undervejs.

7 konkrete tips til din to do-liste

Når du vil være en succesfuld projektleder, er det vigtigt at have en klar to do-liste for at holde styr på dine opgaver. Her er syv konkrete tips, der kan hjælpe dig med at lede dit projekt:

 1. Definér klare mål og succeskriterier for dit projekt baseret på [IMPORTANT FACTS] for at sikre retning og fokus.
 2. Skab realistiske tidsplaner og budgetter ved at organisere og fordele arbejdsopgaver til dit team.
 3. Kommunikér tydeligt og løbende med dit team samt interessenter for at sikre alle er informerede om fremdrift og ændringer.
 4. Vær parat til uforudsete problemer ved at evaluere løbende projektets fremgang, hvilket gør dig i stand til at tilpasse planen efter behov.
 5. Sørg for grundige evalueringer af processen og resultatet ved afslutningen af projektet for at lære af erfaringerne.
 6. Organisér din to do – liste med et specifikt fokus på disse trin for effektivt lederskab.
 7. Anvend SMART-modellen til planlægning og målsætning aspekterne i din to do-liste for klare og specifikke mål.

Lær at blive en god projektleder

Vil du vide mere om projektledelse? På kurset “Projektledelse inkl. Agil Projektledelse og Projektøkonomi” bliver du udrustet med de nødvendige værktøjer og færdigheder til at mestre kunsten at lede projekter, uanset deres størrelse. Kurset lægger vægt på vigtige aspekter af projektledelse, såsom interessentanalyse, scope-definering og anvendelsen af Agile principper gennem Scrum-metoden. En væsentlig del af undervisningen fokuserer på at skabe balance mellem ressourcer, økonomi og tid, hvilket er afgørende for at sikre projektets succes.

Yderligere beriges kurset med grundlæggende kommunikationsteori, der understreger vigtigheden af effektiv kommunikation i projektstyring. Dertil kommer du bestemt til at få en dybdegående forståelse af regnskab, budgetlægning og budgetopfølgning, med særlig opmærksomhed på projektets økonomiske aspekter, såsom omkostninger og likviditetsvirkninger.

Kurset, der udbydes i samarbejde med Cphbusiness, giver dig 10 ECTS point ved bestået eksamen, hvilket bekræfter din viden og færdigheder inden for moderne og effektiv projektledelse.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad går projektledelse ud på?

Projektledelse indebærer at styre et projekt mod et defineret mål, hvilket omfatter planlægning, budgettering, organisering og styring af projektforløbet. Det centrale element i projektledelse er at lede og koordinere projektet effektivt frem mod det fastsatte mål.

Hvad er en projektleders opgaver?

En projektleders kerneopgaver inkluderer at informere styregruppen og interessenter om projektets status og udfordringer, samt at sikre klar og effektiv kommunikation for at undgå misforståelser og udfordringer.

Hvad skal man kunne som projektleder?

For at blive en dygtig projektleder, er det vigtigt at mestre flere nøglekompetencer. Du skal kunne planlægge effektivt, hvilket indebærer at organisere og koordinere opgaver og ressourcer. Desuden er evnen til at motivere og inspirere dit team afgørende for at opnå succesfulde resultater. At bevare overblikket over projektets forskellige aspekter er essentielt for at sikre, at alt forløber som planlagt. Yderligere skal du kunne sætte dagsorden og lede møder effektivt for at sikre, at alle er på rette spor. Endelig er færdigheder i projektstyring, herunder budgettering, tidsstyring og risikovurdering, nødvendige for at styre projektet sikkert i mål.

Hvad er lønnen for en projektleder?

Projektlederes løn varierer typisk mellem 34.000 og 65.000 kroner om måneden før skat, og inkluderer ofte yderligere goder udover bruttolønnen. Lønnen afhænger af erfaring, branche og individuelle aftaler.

Kilder: Project Management Institute, APM

Vil du læse mere om ledelse?

Hør mere om vores kurser for ledige

Send os en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser.

Vi kontakter dig hurtigst muligt for nærmere vejledning.

Hør mere om vores kurser

Lav en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser. 

Vi kontakter dig for nærmere vejledning.